Create a Customized Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Vážená paní, vážený pane,
Add Comment
Cancel
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Add Comment
Cancel
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Add Comment
Cancel
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Add Comment
Cancel
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Add Comment
Cancel
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Add Comment
Cancel
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Add Comment
Cancel
účel jejich zpracování.
Add Comment
Cancel
kategorie dotčených osobních údajů.
Add Comment
Cancel
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Add Comment
Cancel
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Add Comment
Cancel
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Add Comment
Cancel
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Add Comment
Cancel
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Add Comment
Cancel
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Add Comment
Cancel
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Add Comment
Cancel
Žádost o opravu osobních údajů
Add Comment
Cancel
Žádost o výmaz osobních údajů
Add Comment
Cancel
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Add Comment
Cancel
Žádost o přenos osobních údajů
Add Comment
Cancel
Vznést námitku proti zpracování
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Subjekt údajů:
Add Comment
Cancel
Jméno a příjmení:
Add Comment
Cancel
Bydliště:
,
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
ID datové schránky:
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.