Create a Customized Pracovní smlouvu na míru

This template was prepared by: JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

Pracovní smlouva na dobu určitou

TATO PRACOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Kterého zastupuje
,
, datum narození
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnanec“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Add Comment
Cancel
(Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Druh práce
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici
(druh práce).
Add Comment
Cancel
Pracovní pozice uvedená v odst. 1.1 obsahuje zejména následující pracovní činnosti:
.
Add Comment
Cancel
Místo výkonu práce
Add Comment
Cancel
Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je
.
Add Comment
Cancel
Den nástupu do práce
Add Comment
Cancel
Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce
.
Add Comment
Cancel
Pracovní poměr založený touto Smlouvou vzniká dnem uvedeným v odst. 3.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne
.
Add Comment
Cancel
Zkušební doba
Add Comment
Cancel
Smluvní strany
zkušební dobu Zaměstnance, a to v délce
počínaje dnem nástupu do práce podle odst. 3.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Zkušební doba podle odstavce 4.1 této Smlouvy se prodlužuje o čas překážek v práci na straně Zaměstnance.
Add Comment
Cancel
Ve zkušební době má právo Zaměstnavatel i Zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
Add Comment
Cancel
Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době se doručí druhé Smluvní straně zpravidla alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit, avšak nedodržení této lhůty nezpůsobuje neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
Add Comment
Cancel
Trvání pracovního poměru
Add Comment
Cancel
Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Pracovní doba
Add Comment
Cancel
Délka
pracovní doby Zaměstnance činí
hodin.
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel
právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty k plnění úkolů Zaměstnavatele.
Add Comment
Cancel
Mzda
Add Comment
Cancel
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí základní mzda, mzdové příplatky, náhrada mzdy a za podmínek uvedených ve vnitřním mzdovém předpise Zaměstnavatele i ostatní mzdové složky, jsou-li nějaké.
Add Comment
Cancel
Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Mzda uvedená v odst. 7.2 této Smlouvy je časová mzda.
Add Comment
Cancel
Mzda podle odst. 7.2 této Smlouvy
sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu
hodin práce přesčas za kalendářní rok. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odst. 7.5 Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel
Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel a Zaměstnanec ujednávají, že Zaměstnavatel poskytne takové náhradní volno ve lhůtě
po výkonu dané práce.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek
Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě, a to ve výši
% průměrného výdělku. Zaměstnanci nepřísluší náhradní volno za práci ve svátek.
Add Comment
Cancel
Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši
% průměrného výdělku.
Add Comment
Cancel
Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši
% průměrného výdělku.
Add Comment
Cancel
Užívání věcí Zaměstnavatele
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec má právo v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele užívat:
Add Comment
Cancel
služební vozidlo;
Add Comment
Cancel
služební telefon;
Add Comment
Cancel
služební notebook;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pravidla pro užívání výše uvedených věcí a/nebo zařízení, způsob a forma úhrady výdajů s tím spojených a další věci jsou blíže upraveny vnitropodnikovými předpisy Zaměstnavatele.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Mzda je splatná
. dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
Add Comment
Cancel
Mzda bude Zaměstnanci placena
na bankovní účet Zaměstnance, č. ú.
, vedený u
, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
Add Comment
Cancel
Dovolená
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce
v jednom kalendářním roce.
Add Comment
Cancel
Datum čerpání dovolené Zaměstnance určuje Zaměstnavatel.
Add Comment
Cancel
Možnost sjednání výkonu práce mimo řádné pracoviště (tzv.HOME OFFICE)
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tímto sjednávají možnost výkonu práce mimo řádné pracoviště v režimu ustanovení § 317, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s následujícím ujednáním. Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, to jest na řádném pracovišti, ale podle dohodnutých podmínek pro zaměstnavatele vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám zaměstnanec rozvrhuje, se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s tím, že a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit, c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.
Add Comment
Cancel
Pro úplnost si smluvní strany ujednávají, že podle nařízení Vlády ČR č. 590/2006 Sb., kdy náleží zaměstnanci podle této smlouvy náhrada mzdy a kdy nikoliv. Za a) vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení - bez náhrady mzdy, b) pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo ošetření v souvislosti s výkonem práce - bez náhrady mzdy, c) přerušení dopravního provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků - bez náhrady mzdy, d) znemožnění cesty do zaměstnání - bez náhrady mzdy, e) svatba - nárok na náhradu mzdy za 1 den, f) narození dítěte - bez náhrady mzdy, g) úmrtí vybraných rodinných příslušníků - s náhradou mzdy až za dva dny (podle toho, o kterou blízkou osobu jde), h) doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení - bez náhrady mzdy, i) pohřeb spoluzaměstnance - bez náhrady mzdy, j) přestěhování - s náhradou mzdy až za dva dny, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, k) vyhledání nového zaměstnání - bez náhrady mzdy.
Add Comment
Cancel
Pro úplnost a zřejmost si smluvní strany stanovují, že zaměstnanec je povinen si rozvrhovat pracovní dobu tak, aby pracoval pouze v pracovní dny, a to od 08:00 do 16:00. Smluvní strany si rovněž stanovují, že zaměstnanec není oprávněn pracovat ve dnech pracovního klidu a ve státní svátky. Rovněž se pro úplnost stanovuje, že zaměstnanec není oprávněn si rozvrhovat pracovní dobu tak, aby pracoval v sobotu nebo v neděli, není oprávněn vykonávat práci pro zaměstnavatele ve ztíženém pracovním prostředí a není oprávněn vykonávat práci pro zaměstnavatele prací v noci.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude hlásit své pracovní vytížení vždy každý den, když bude vykonávat práci podle této smlouvy, a to stanoveným způsobem, který umožňuje kontrolu odvedené práce. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude vyplňovat výkaz o vykonané práci podle jím rozvržené pracovní doby.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec je povinen na příkaz zaměstnavatele vykonat nezbytná školení týkající se bezpečnosti práce a podle těchto školení se chovat a upravovat své chování na domáckém pracovišti tak, aby nemohl domácký zaměstnanec dojít k žádné újmě a aby k újmě nemohl přijít ani zaměstnavatel zaměstnance. Zaměstnanec je dále povinen, v rámci výkonu práce pro zaměstnavatele v době výkonu pracovní doby podle této smlouvy, zachovávat ve svém pracovišti pořádek, veškeré předpisy o bezpečnosti a hygieně práce, se kterými je seznámen a se kterými byl povinen se seznámit v okamžiku podpisu této pracovní smlouvy, a v průběhu výkonu práce pro zaměstnavatele není oprávněn vykonávat jiné činnosti na svém domáckém pracovišti mimo samotného výkonu práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaměstnanec nesmí v průběhu výkonu práce pro zaměstnavatele vykonávat jiné činnosti v domáckém prostředí, mimo výkonu práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy. Jakákoliv jiná činnost zaměstnance v domáckém prostředí, mimo výkonu práce pro zaměstnavatele, mimo práce podle této pracovní smlouvy, se nepovažuje za výkon práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy a za tento nenáleží žádná odměna. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by zaměstnanec došel k újmě v domáckém prostředí při výkonu práce pro zaměstnavatele, pak utržená újma zaměstnance musí bezprostředně souviset s výkonem práce pro zaměstnavatele a musí mít původ ve výkonu práce pro zaměstnavatele. Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud by zaměstnanec užil v domáckém prostředí svého majetku pro výkon práce pro zaměstnavatele, a nikoliv prostředků a nástrojů zaměstnavatele, pak zaměstnavatel neodpovídá za újmu způsobenou zaměstnanci za takovouto újmu způsobenou vlastním majetkem zaměstnance a zaměstnanec tak přijímá, že tak postupoval v přímém rozporu s pokyny zaměstnavatele, jakým způsobem má vykonávat pracovní činnost pro zaměstnavatele. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel je oprávněn pro účely kontroly bezpečnosti práce a dodržování hygienických předpisů, v čase od 08:00 do 16:00 v běžné pracovní dny, vykonat kontrolu pracoviště domáckého zaměstnance v místě jeho bydliště a zaměstnanec s tímto postupem souhlasí a bere jej na vědomí. Zaměstnavatel je rovněž oprávněn zadat zaměstnanci závazné pokyny pro úpravu domáckého pracoviště a vyzvat zaměstnance k úpravě domáckého pracoviště, aby se odpovídalo normám bezpečnosti a hygieně na daném domáckém pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec je oprávněn a povinen čerpat přestávku v práci, a to vždy po 4 po sobě jdoucích hodinách, kdy vykonává pracovní činnosti pro zaměstnavatele na základě této pracovní smlouvy, a to přestávku v délce trvání 30 po sobě jdoucích minut.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se tímto dohodly, že zaměstnanec je povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele na základě pokynů zaměstnavatele a na věcech zaměstnavatele a za prostředky zaměstnavatele.
Add Comment
Cancel
Pro účely provedení článku 11.7 této smlouvy bylo dohodnuto, že bude poskytována náhrada za hotové výdaje za užití energií a internetového připojení, eventuálně telefonické komunikace, v paušální částce měsíčně, a to maximálně do částky
Kč měsíčně, jinak na základě prokázaných výdajů. V případě, že by tato částka měla převyšovat částku ve výši
Kč v daném měsíci, pak bude diskontována, na základě dohody smluvních stran, a to až sazbou ve výši 70 % z dané částky, nejvíce však, aby byla co do částky ve výši 
Kč v daném měsíci.
Add Comment
Cancel
Výpovědní doba
Add Comment
Cancel
V případě, že dojde k výpovědi této Smlouvy podle zákoníku práce jakoukoliv Smluvní stranou, činí výpovědní doba
měsíce.
Add Comment
Cancel
Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec bude v rámci výkonu práce pro Zaměstnavatele, tj. ke splnění svých pracovních povinností, vytvářet autorská díla (dále jako „zaměstnanecká díla“). Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zaměstnancova majetková práva k zaměstnaneckým dílům.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto poskytuje Zaměstnavateli svolení k tomu, aby Zaměstnavatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoliv Zaměstnavatelem zvolenou třetí osobu.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto poskytuje třetí osobě, které Zaměstnavatel postoupí právo výkonu majetkových autorských práv, svolení k tomu, aby postoupila právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu dále na kteroukoliv třetí osobu a takovým třetím osobám neomezeně dále.
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel nemá povinnost vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a nemá povinnost poskytovat Zaměstnanci licenci k zaměstnaneckému dílu.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu zaměstnaneckého díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby Zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnosti pod svou obchodní firmou nebo jakýmkoliv jiným, jím zvoleným označením.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zaměstnanec nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 58 odst. 6 autorského zákona v souvislosti se zaměstnaneckým dílem.
Add Comment
Cancel
Skončení pracovního poměru Zaměstnance u Zaměstnavatele nemá vliv na účinnost ustanovení tohoto článku.
Add Comment
Cancel
Jiná výdělečná činnost Zaměstnance
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání podle této Smlouvy vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu u Zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Zaměstnavatele, jen s jeho předchozím výslovným písemným souhlasem.
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel tímto uděluje zaměstnanci souhlas s vykonáváním této výdělečné činnosti:
.
Add Comment
Cancel
Informování o obsahu pracovního poměru
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel tímto informuje Zaměstnance ve smyslu ust. 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že:
Add Comment
Cancel
bližším označením místa výkonu práce Zaměstnance je
,
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel
uzavřenu následující kolektivní smlouvu a/nebo vyšší kolektivní smlouvu:
.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany činí nesporným, že tato Smlouva obsahuje údaje o všech právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nichž má být Zaměstnanec informován podle ust. § 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zaměstnavatel, (ii) databázi zákazníků Zaměstnavatele ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zaměstnavatele, (iv) marketingovou strategii Zaměstnavatele, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zaměstnavatele, (vi) způsob fungování podniku Zaměstnavatele, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zaměstnavatele (dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 16 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci pracovních pokynů Zaměstnavatele a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Osobní údaje

Nařízení 2016/679 GDPR, viz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1539091573508&uri=CELEX:32016R0679 je sekundární právní předpis orgánů Evropské unie, konkrétně Evropského parlamentu a Rady.

Zde je namístě upozornit, že sekundární právní předpisy EU a zákony členských států existují vedle sebe. GDPR tedy žádným způsobem nezrušil stále platný zákon č. 101, jen má GDPR aplikační přednost. To znamená, že se prve užije výkladu pravidel GDPR a posléze se užije pravidel podle zákona č. 101, v rámci posuzování právního případu.

Oba dva předpisy, jak GDPR, tak zákon č. 101, jsou stále platné a účinné, a proto je na ně odkazováno ve smlouvě.

Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení“ - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku. 
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec je v době podpisu této pracovní smlouvy pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u
V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 33 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro pracovněprávní účely

Zaměstnanec
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
Datum narození: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště: _____
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatel
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
IČO: _____
Add Comment
Cancel
Místo podnikání: _____
Add Comment
Cancel
Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaměstnance ze strany Zaměstnavatele
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení“ - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Add Comment
Cancel
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.