Create a Customized Odpověď na žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Jedná se o univerzální šablonu na odpověď na žádost o informace, o opravu, o výmaz osobních údajů nebo o přenos osobních údajů žadateli nebo jinému správci. 

Bude-li žadatel žádat o informace, vygeneruje se zvlášť příloha, do které tyto údaje vepište.

 

Odpověď na žádost subjektu údajů

Správce osobních údajů
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Subjekt údajů je
Add Comment
Cancel
Identifikace Subjektu údajů
Add Comment
Cancel
Jméno a příjmení:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
Věc: Odpověď na žádost ze dne
, č. j.:
.
Add Comment
Cancel
Vážený pane,
Add Comment
Cancel
obdrželi jsme Vaši žádost ve smyslu čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“ ), kterou jsme pečlivě posoudili, a tímto na Vaši žádost odpovídáme.
Add Comment
Cancel
Právo na přístup - žádal subjekt údajů o přístup k osobním údajům?
Add Comment
Cancel
Právo na opravu - žádal subjekt údajů o opravu osobních údajů?
Add Comment
Cancel
Právo na výmaz - žádal subjekt údajů o výmaz osobních údajů?
Add Comment
Cancel
Právo na přenositelnost - žádal subjekt o přenos osobních údajů?
Add Comment
Cancel
Děkujeme, že jste nás kontaktoval.
Add Comment
Cancel
Poučení o právech
Add Comment
Cancel
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 nařízení GDPR informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Add Comment
Cancel
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Add Comment
Cancel
Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 nařízení GDPR se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
Add Comment
Cancel
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
Add Comment
Cancel
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Add Comment
Cancel
Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, máte právo si stěžovat u správce na této adrese:
Add Comment
Cancel
Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
__________________________________
Add Comment
Cancel
Podpis
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.