Create a Customized Reklamační řád

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

Bližší informace o vyřizování reklamací naleznete na http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží
IČO:
, se sídlem
(dále jako „prodávající“).
Add Comment
Cancel
1
Záruka za jakost
Add Comment
Cancel
1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
Add Comment
Cancel
1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
Add Comment
Cancel
1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
Add Comment
Cancel
1.1.3
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
Add Comment
Cancel
1.1.4
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
Add Comment
Cancel
1.2
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Add Comment
Cancel
1.3
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
Add Comment
Cancel
2
Způsob uplatnění reklamace
Add Comment
Cancel
2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Add Comment
Cancel
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
.
Add Comment
Cancel
2.3
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Add Comment
Cancel
2.4
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Add Comment
Cancel
2.5
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Add Comment
Cancel
2.6
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
Add Comment
Cancel
3
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Add Comment
Cancel
3.1
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
Add Comment
Cancel
3.2
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
Add Comment
Cancel
3.3
Zaruční lhůta pro
činí pro nové zboží
měsíců.
Add Comment
Cancel
3.4
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
Add Comment
Cancel
3.5
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
Add Comment
Cancel
3.6
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Add Comment
Cancel
3.7
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
Add Comment
Cancel
3.8
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
Add Comment
Cancel
3.9
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Add Comment
Cancel
3.10
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
Add Comment
Cancel
4
Výjimky z odpovědnosti za vady
Add Comment
Cancel
4.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
Add Comment
Cancel
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
Add Comment
Cancel
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
Add Comment
Cancel
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
Add Comment
Cancel
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
Add Comment
Cancel
4.1.5
mechanické poškození zboží;
Add Comment
Cancel
4.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
Add Comment
Cancel
4.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
Add Comment
Cancel
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
Add Comment
Cancel
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
5
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Add Comment
Cancel
Účinnost
Add Comment
Cancel
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.