Create a Customized Žádost o zahlazení odsouzení na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Navrhovatel:
Add Comment
Cancel
Navrhovatel je
, nar.
Add Comment
Cancel
Trvale bytem
Add Comment
Cancel
Nynější pobyt
Add Comment
Cancel
Jméno otce:
Add Comment
Cancel
Jméno matky:
Add Comment
Cancel
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Add Comment
Cancel
__________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Odsouzení a uložený trest
Add Comment
Cancel
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Add Comment
Cancel
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Add Comment
Cancel
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Add Comment
Cancel
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Add Comment
Cancel
Byl mi uložen peněžitý trest?
Add Comment
Cancel
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Add Comment
Cancel
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Odůvodnění návrhu
Add Comment
Cancel
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Add Comment
Cancel
Trest byl
Add Comment
Cancel
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Add Comment
Cancel
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Add Comment
Cancel
Pracovní důvody
Add Comment
Cancel
Nyní zaměstnán
Add Comment
Cancel
Hodláte:
Add Comment
Cancel
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Add Comment
Cancel
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Návrh
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené
Add Comment
Cancel
n a v r h u j i,
Add Comment
Cancel
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.