Create a Customized Čestné prohlášení na míru

This template was prepared by: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoliv skutečnosti.
  • Pokud potřebujete čestné prohlášení jednatele nebo jiného statutárního orgánu při jmenování, použijte toto čestné prohlášení.
  • Ne vždy musí být podpis na prohlášení ověřen, přesto doporučujeme tak učinit.

Čestné prohlášení (obecné)

Já,
Add Comment
Cancel
níže podepsaný/á
, datum narození
, trvale bytem
.
Add Comment
Cancel
podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Add Comment
Cancel
čestně prohlašuji, že v listině ze dne
označené jako
, jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
Add Comment
Cancel
čestně prohlašuji, že jsem nebyl
pravomocně odsouzen ze spáchání
a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
Add Comment
Cancel
čestně prohlašuji, že v období
neuplatňuji slevu na dani na
, nar.
.
Add Comment
Cancel
čestně prohlašuji, že jsem v období
. Jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (242,78 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.